توجه:
  • 1- قیمت گذاری براساس رند بودن و غیر رند بودن خطوط تعیین شده است و ارتباطی با امکانات پنل خط اختصاصی ندارد.
  • 2- کلیه خطوط دارای مالکیت 100% خصوصی برای مدت زمان اجاره می باشند.
  • 3- قیمتهای فوق به صورت خالص می باشد و هیچ هزینه اضافی به آنها افزوده نمی گردد.
  • 4- کلیه خطوط ارائه شده دارای دوره زمانی یکساله بوده و در پایان دوره بنا به درخواست مشتری قابل تمدید می باشد.

جدول تعرفه

تعرفه پیامک فارسی(ریال)

تعرفه پیامک انگلیسی(ریال)

اعتبار(ریال)

165

310

1≤ X < 500.000

160

305

500.000≤ X < 1.500.000

155

300

1.500.000 ≤ X < 5.000.000

150

295

5.000.000 ≤ X < 8.000.000

145

290

8.000.000 ≤ X < 12.000.000

140

285

12.000.000 ≤ X < 20.000.000

135

280

20.000.000 ≤ X < 25.000.000

130

275

25.000.000 ≤ X < 30.000.000

125

270

30.000.000 ≤ X < 65.000.000

120

265

X ≥ 65.000.000