• انتخابات

    برگذاری نظرسنجی----ارسال بر اساس تفکیک سن و جنسیت --- ارسال بر اساس منطقه پستی --- ارسال به تفکیک مشاغل

  • اسلایدشو

    مناسب برای ارسال پیام تبلیغاتی انبوه با استفاده از بانکهای مشاغل، منطقه ای و کد پستی

  • اسلایدشو

    کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه